نقدهایی بر آموزش و پرورش - بخش پنجم - آقای معلم بچه من خوبه؟

این پرسشی است که اولیای دانش‌آموزان همیشه از معلم‌ها می‌پرسند. (صحبت م...