دیوانه ها تنها نیستند، برنامه نویس های خوب هم با خود حرف می زنند!

دیوانه ها تنها نیستند، برنامه نویس های خوب هم با خود حرف می زنند!
برای رسیدن به پاسخ یک پرسش باید بتوانید دیالوگی پویا با ذهن خود بسازید...