توهمی به نام "توهم"

توهمی به نام "توهم"
توهمی که واقعاً توهم باشد، توهم است!