دیگر اخبار نخوانیم؟!

دیگر اخبار نخوانیم؟!
چطور؟ اصلا چرا...؟