ذهن استعمارزده: عامل عقب ماندگی

ذهن استعمارزده: عامل عقب ماندگی
ایران جزو معدود کشورهاییست که در دنیا نه استعمارگر بوده و نه استعمار ش...