صدا و ندای درون

صدا و ندای درون
هدفون و ذهن خود را به شنیدن خوشایندها عادت دهیمتا به حال به نحوه کار ی...