از چایکنار تا راین (2)

در کل آدمی هستم که در انتخاب عنوان و اسم بسیار وسواس دارم با اینکه خود...