برگشت به عقب هایی که پولساز شدند!!

برگشت به عقب هایی که پولساز شدند!!
بازار در شرایط بسیار بدی قرار دارد، اما بعضی از کسب و کارها، کماکان تو...