رهبران ساعت‌ساز!

رهبران ساعت‌ساز!
رهبران شرکت‌های ماندگار چه ویژگی‌هایی دارند؟