برای روزگار غربت قانون!

برای روزگار غربت قانون!
.برای روزگار غربت قانون!فیلم "موریتانی" The Mauritanian بر اساس خاطرات...