منه تکراری...

منه تکراری...
چند شبه دارم فکر میکنم اینجا در مورد چه موضوعی بنویسم، داستان کوتاه ؟...