واژه های ریاکارانه

در رابطه با بخشیدن و آشتی کردن...