ریتم آلترادین چیه و چه ربطی به مدیریت زمان داره؟

ریتم آلترادین چیه و چه ربطی به مدیریت زمان داره؟
بدن انسان بطور کلی یک سری ریتم بیولوژیکی درونی داره که رفتارها و عملکر...