بزرگ‌ترین ریسک‌های اقتصاد جهان در ۲۰۱۹

بزرگ‌ترین ریسک‌های اقتصاد جهان در ۲۰۱۹
با نادیده گرفتن قوانین توسط حکومت‌های پوپولیست و دیکتاتور و تیرگی رواب...