زیر پروژه با استفاده از gradle

زیر پروژه با استفاده از gradle
اضافه کردن زیر پروژه با اسفاده از بیلدر گریدل(Gradle)