درباره خبرجعلی در زیست‌بوم رسانه‌ای ایران

درباره خبرجعلی در زیست‌بوم رسانه‌ای ایران
من هم مانند بسیاری از شما، هیچگاه با تولیدکنندگان خبرجعلی همراه نبوده‌...