آرزوی این مشت های گره خورده در دلمان ماند!

آرزوی این مشت های گره خورده در دلمان ماند!
لحظه ی فرود موفقیت آمیز مریخ نورد InSight - اتاق کنترل ناسااین خبر را...