به محمد صالح انصاری، شیخِ [جوانِ] انصار*

به محمد صالح انصاری، شیخِ [جوانِ] انصار*
یادداشتی به بهانه‌ی پایان یک وظیفه و سردبیری روزنانه