نقد و تحلیل کتاب «سر گذاشتن روی زانوی ابن سیرین»

نقد و تحلیل کتاب «سر گذاشتن روی زانوی ابن سیرین»
اولین نقد من بر کتاب «سر گذاشتن روی زانوی ابن سیرین»