خلال پوست پرتقال خوراکي است؟

خلال پوست پرتقال خوراکي است؟
خلال پوست پرتقال چه خاصيتي دارد؟معمولا سوالي که اغلب خانواده‌ها جوياي...