گزینش مریض|نگاهی بر رمان بیدارخوابی نوشته ی سیلون نوول

گزینش مریض|نگاهی بر رمان بیدارخوابی نوشته ی سیلون نوول
نویسنده ی این کتاب یکی از سه نویسنده ی سریال بلک میرور است