معرفی فیلم مستند: مصاحبه با شاپور آذربرزین در تاریخ آنلاین

حسین دهباشی در سال ۸۸ فرصت آن را یافت تا پای صحبت بیش از ۵۰ نفر از سیا...