[شب ممکن]

[شب ممکن]
دقیقاً نمی دانم این من هستم که انتخاب هایم کاملاً حساب شده است و مدام...