طرح توجیهی میلگرد از شمش آهن (نورد میلگرد)

در طرح توجیهی میلگرد از شمش آهن (نورد میلگرد) کلیه درامد ها و هزینه ها...