معرفی کتاب| شهید و سس خرسی!

معرفی کتاب| شهید و سس خرسی!
جلوی تلویزیون نشسته بودیم.حمید گفت:«اگه بدونی چقدر دلم برای زیارت حضرت...