صادرات میوه خشک به کویت و هزینه حمل و نقل

کویت را می توان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین کشورهای منطقه و حوزه خل...