طبع و خواص درمانی و دارویی بابونه در طب سنتی

طبع و خواص درمانی و دارویی بابونه در طب سنتی
طبع بابونه گرم و خشک است و ۳ ﻧﻮع دارد ﻛﻪ وﺟﻪ تمایز آن‌ها در گل‌هایشان...