محی و سرآوا و فرصت‌هایی که از دست رفت!

محی و سرآوا و فرصت‌هایی که از دست رفت!
بیشتر ننوشتم تا بدتر نشود، اما این نوشته، به گوشه کوچکی از مشکلات بین...