قوانین غیر اخلاقی

قوانین غیر اخلاقی
انسانِ بدون محدودیت هر کاری می تواند انجام دهد. قوانین به همین خاطر بو...