گردو هارو آخر تابستون میشمرن!

گردو هارو آخر تابستون میشمرن!
You know how i feel