قدم اول را اول طراحی کنید!

قدم اول را اول طراحی کنید!
بعد از تجربیات متفاوتی که موقع طراحی سرویس‌های مختلف داشتم، گاهی فکر م...