قانون جذب ( قوی ترین قانون جهان هستی )

قانون جذب ( قوی ترین قانون جهان هستی )
خبر خوب !! خداوند در انتظار شماست . با تمام وجود بخوانیدش و منتظر نتای...