از مخبرِ امام علی تا مخبرِ رئیسی

از مخبرِ امام علی تا مخبرِ رئیسی
جستاری در مورد مخبرها از زمان امام علی تا زمان ابراهیم رئیسی