تو زندگی مثل شیریم؛ ولی تو عمل عین ماست می‌مونیم!

تو زندگی مثل شیریم؛ ولی تو عمل عین ماست می‌مونیم!
اگر مثل من اهلِ دستْ دستْ کردن هستید، تو این پست قراره ببینیم تجربه‌ی...