همه مریزیم با همین ز!

همه مریزیم با همین ز!
آدمی هم هست که مریز نباشه؟ دست خودمونه یا نه؟ برای مغزمون خطرناکه یا ن...