مسابقه برنده باش یا بازنده باش؟!

مسابقه برنده باش یا بازنده باش؟!
تلویزیون عزیز!سرمان را گرم می کنی،بکن ولی سرمان را کلاه نگذار!