هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک: مرثیه ای برای بانک ها

این اولین پست من در ویرگوله و دوست ندارم با تلخی و ذکر مصیبت شروع کنم...