در نبود حمایت بهزیستی به کلیه‌فروشی رسیده‌ایم

در نبود حمایت بهزیستی به کلیه‌فروشی رسیده‌ایم
عکس تزئینیرویا بابایی خبرنگار حوزه معلولاندخترم معلولیت شدید جسمی، گفت...