طرح صیانت از فضای مجازی در اروپا!

اتحادیه اروپا قانونی تصویب کرده است، با عنوان «طرح خدمات دیجیتال» (Dig...