برای دختر جنوب و تمام کسانی که بی خداحافظی رفتند.

برای دختر جنوب و تمام کسانی که بی خداحافظی رفتند.
برای تمام کسانی که از این مرحله رد شدند.