روانشناسی پرچمی!

روانشناسی پرچمی!
اگر به خدمت سربازی رفته باشید حتماً با عبارات«صبحگاه مشترک» و «میله پر...