مغزهای بزرگ زنگ‌زده

مغزهای بزرگ زنگ‌زده
در دوره دکترا چه می‌گذرد؟