اعتراض به نظریه پزشکی قانونی چگونه است؟

اعتراض به نظریه پزشکی قانونی چگونه است؟
در چه شرایطی می توان به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کرد؟ چه افرادی حق اع...