نه به خشونت علیه زنان

نه به خشونت علیه زنان
این دستبند رو دیروز از پارکینگ پروانه خریدم اسمش "نه به خشونت علیه زن...