برای مهدی بگلری؛ تیتر آخر

برای مهدی بگلری؛ تیتر آخر
ساعت چهار صبح خوابم نمی‌برد. به علی زنگ می‌زنم. از بچگی با هم بزرگ شدی...