تازیدن به جایگاه هنر در [هنر همچون درمان]

تازیدن به جایگاه هنر در [هنر همچون درمان]
اسطوره، ارزش یا... «مقدس» می‌گوییم هنر بود. ما آن کورسوهای ناچیز تخیل‌...