کسب و کار فعالیتی توأم با ریسک

کسب و کار فعالیتی توأم با ریسک
چرا کسب و کار توأم با ریسک است؟این سوالیه که شاید در نگاه اول برای عمو...