نگران های دلار، در کدام شهرها زندگی میکنند؟

نگران های دلار، در کدام شهرها زندگی میکنند؟
قیت دلار در حال افزایش است!قیمت دلار در حال کاهش است!دلار در شیب سرازی...