چرا باید اتاقی از آنِ خود داشت؟

چرا باید اتاقی از آنِ خود داشت؟
اتاق من یه اتاق نسبتا بزرگ ۹ متری روی پشت‌بوم خونه‌مونه. یه در به پشت‌...