حتی نورون ها هم بچه پولدار دارند!

حتی نورون ها هم بچه پولدار دارند!
حتی نورون ها گروه های غنی و گروه های فقیر دارند.هر دو گروه کارهای مختل...